Pedagogiek en kwaliteit

 • Doel
 • Pedagogiek & kwaliteit
 • Ouders en samenwerking

Doel

Het algemene doel van Kinderopvang “Klein Duimpje” is het begeleiden en het stimuleren van de ontwikkeling en het bevorderen van een evenwichtige opvoeding van kinderen van 0 tot 4 jaar. De verzorging en opvoeding van kinderen, binnen een veilige, vertrouwde en uitdagende omgeving, is gericht op de optimale persoonlijke ontwikkeling van kinderen in groepsverband, Dit alles uitgevoerd door enthousiaste en deskundige beroepskrachten, die competent en vaardig hun vak uitoefenen. Daarbij is harmonie in de communicatie tussen ouders en leiding van groot belang. Een afstemming over het dagritme en de zorg van het kind bij “Klein Duimpje” ligt in het verlengde van die van thuis.
Kinderopvang “Klein Duimpje” profileert zich als partner in de opvoeding van het kind. Onze kinderopvang biedt het kind, zowel op lichamelijk als sociaal-emotioneel gebied, zorg en veiligheid. Vanuit deze veilige basis en op basis van gelijkheid en respect voor elkaar, kan het kind zich ontwikkelen. Op deze manier draagt “Klein Duimpje” bij aan het scheppen van ontwikkelingsmogelijkheden voor het kind. Het overbrengen van waarden en normen speelt bij de opvoeding een continue rol in de ontwikkeling van de individuele en sociale competenties. De continuïteit wordt zoveel mogelijk gewaarborgd door een vaste samenstelling van de groepsleiding. Op deze manier kan het kind zich geborgen en veilig voelen.

Pedagogiek & kwaliteit

Ons hele Pedagogisch Beleidsplan, ons Ouder Beleidsplan en Het Opbrengst Gericht Werkplan ligt ter inzage voor u klaar op locatie “Klein Duimpje”.

In de visie van Kinderopvang “Klein Duimpje” staat het welzijn van het kind centraal. Binnen onze kinderopvang zien we het kind als een totaal persoon en hebben we respect voor het kind. Als belangrijk uitgangspunt geldt een positieve benadering van elk kind waarbij uitgegaan wordt van het goede in het kind. Ieder kind is uniek en heeft mogelijkheden in zich. Elk kind heeft zijn eigen aard, eigen karakter, maar wordt ook verder ontwikkeld en gevormd door ervaringen die het opdoet.
Kinderen zijn belangrijk, straks geven zij de maatschappij vorm. Alle kinderen die ons kinderdagverblijf en peuteropvang bezoeken, hebben recht op liefde en aandacht. Wij willen dat alle kinderen zich bij ons thuis voelen en ze een stukje op weg begeleiden naar hun toekomst. Ons Kinderdagverblijf is een aanvulling op de gezinsopvoeding en schept voor ouders mogelijkheden om werk en kinderen te combineren.
Het pedagogisch klimaat op “Klein Duimpje” is warm. De sfeer is gezellig, veilig en vertrouwd. Het kind en de pedagogische medewerker beïnvloeden elkaars omgang. Ook de omgeving rond een kind heeft invloed op de ontwikkeling en vormt het kind. Dat zie je terug in gedrag, maar ook in gevoelens als plezier of verdriet.
De visie en doelen worden zichtbaar gemaakt door een aantal kenmerken. Wij beschrijven hieronder welke persoonlijke competenties onze bijzondere aandacht hebben. Onder een competentie verstaan we het samenhangend geheel aan kennis, inzicht, ervaring, vaardigheden en houding. Het ontwikkelen van deze competenties vindt spelenderwijs plaats. Groepsrituelen en een vast dagritme, waardoor jonge kinderen zich leren voegen in het geheel en rekening leren houden met elkaar, is de basisstructuur van waaruit wij werken.
Een kind dat zich veilig voelt, voelt zich goed en heeft energie om te leren en zich te ontwikkelen.
Voor de pedagogische onderbouwing van de Wet kinderopvang 2005 en de bijbehorende toelichting, gaan we uit van de vier opvoedingsdoelen van professor J.M.A. Riksen-Walraven. De opvoedingstheorie van Riksen-Walraven ligt ten grondslag aan de Wet Kinderopvang en de Beleidsregels kwaliteit kinderopvang.

Conform deze Wet zijn er basisdoelen benoemd, die in ons beleid verankerd zijn

 • Bieden van emotionele veiligheid en verbondenheid
  Heeft het kind het naar zijn zin?
 • Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen en verwerven van persoonlijke competenties
  Heeft het kind iets geleerd dat zinvol voor hem/haar is?
 • Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen en verwerven van sociale competenties
  Heeft een kind met andere kinderen samengespeeld?
 • Overdragen en eigen maken van normen, waarden, cultuur
  Heeft een kind geleerd om op een sociale en respectvolle wijze met anderen om te gaan?

De onderstaande doelen zijn een uitbreiding die wij ook erg belangrijk vinden.

 • Het bieden van uitdaging en ontwikkelingsmogelijkheden
  Heeft het kind de mogelijkheid om steeds een stapje verder te komen?
 • Interne Kwaliteitszorg en Begeleiding
  Een goede zorgstructuur, observatie en rapportage. Heeft elk kind de juiste begeleiding om maat?
 • Een goede samenwerking met ouders en ouderbetrokkenheid
  Heeft het kind volwassenen om zich heen die samen voor het kind staan?

Ouders en samenwerking

We hebben voor onze kinder- en peuteropvang, een actieve Ouder Commissie die 4 maal per jaar bijeenkomt en die al onze ouders vertegenwoordigd.
Boink is een belangenvereniging van ouders in de kinderopvang waar wij lid van zijn. Zij behartigt de belangen van ouders op lokaal en landelijk niveau. Regelmatig ontvangt de Ouder Commissie boeken en maandbladen. Deze informatie wordt steeds meegenomen in de Ouder Commissievergaderingen waarbij de directeur en de Intern Begeleider aanwezig is. Voor meer informatie verwijzen we naar de website www.boink.info of het e-mailadres: boink@boink.info

Na plaatsing bij “Klein Duimpje” krijgt u van ons een inlogcode voor: Ouders Samenwerking. U kunt dan alle Nieuwsbrieven, notulen van de O.C. (ouder commissie) onze Speelleer thema’s en andere, voor u en uw kind, belangrijke informatie, inzien.