Vroeg en Voorschoolse Educatie (VVE)

 • Wat is VVE?
 • VVE indicatie, peuters 2 dagdelen gratis
 • VVE Speelplezier op “Klein Duimpje”
 • Kind Volg Systeem en Ouderbetrokkenheid

Wat is VVE?

VVE is onderwijs voor peuters en kleuters.
VVE staat voor Voorschoolse – en Vroegschoolse Educatie. Een voorschool is een peuterspeelzaal of een kinderdagverblijf met VVE. Een vroegschool bestaat uit de groepen 1 en 2 van een basisschool met VVE. Het doel van voor- en vroegschoolse educatie is om kinderen een betere start in het onderwijs te geven om op die manier de schoolprestaties en het schoolsucces te verbeteren. Hoe werkt VVE?
VVE werkt met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld en het dagritme van kinderen. Kinderen worden hierdoor in hun brede ontwikkeling gestimuleerd. Bijvoorbeeld op het gebied van taal, maar denk ook aan vaardigheden als: op je beurt wachten, delen, kleuren herkennen en tellen.
VVE “Speelplezier” richt zich niet alleen op taalontwikkeling maar op meerdere ontwikkelingsgebieden tegelijk. Kinderen zijn bezig met tekenen en zingen, zij doen spelletjes, spelen buiten, luisteren naar verhalen en praten hierover met elkaar. De volgende ontwikkelingsgebieden krijgen aandacht :

De voordelen van VVE

 • draagt bij aan een optimale ontwikkeling van kinderen;
 • zorgt voor een vlotte start op de basisschool;
 • heeft oog voor de behoeftes van ieder kind;
 • geeft meer zicht op en speelt beter in op ontwikkelingsachterstanden van kinderen.

VVE indicatie, peuters 2 dagdelen gratis

Soms heeft een kind wat extra ondersteuning nodig om goed voorbereid te zijn op de basisschool. Kinderen met een verhoogd risico op een ontwikkelingsachterstand, krijgen van het consultatiebureau een indicatie voor Voor- en Vroegschoolse Educatie, ofwel een VVE-indicatie.
Iedere ouder met een gelijk inkomen, werkend of niet, betaalt per uur dezelfde eigen inkomensafhankelijke bijdrage voor de peuteropvang.
VVE bon 4 halen, 2 betalen!

VVE Speelplezier op “Klein Duimpje”

Kinderdagopvang “Klein Duimpje” werkt met de VVE methode Speelplezier

Het belang van VVE van 0-4 jaar De doorgaande lijn: baby's, dreumesen en peuters (naar kleuter)

Binnen “Klein Duimpje” is er grote aandacht voor het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen van 0-4 jaar. In het kader van VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie)hebben we gekozen om dagelijks te werken met de methode “Speelplezier”. De groepen krijgen hetzelfde aanbod gericht op de leeftijdsfase . De pedagogische medewerkers spelen actief en bewust op de interesse van kinderen en reiken nieuwe elementen aan. We bieden een wisselende stimulerende omgeving aan en dragen er zorg voor dat kinderen ervaringen kunnen opdoen binnen alle ontwikkelingsaspecten. We bouwen voort op waar het kind in zijn ontwikkeling aan toe is. We geven het kind de ruimte en bieden de mogelijkheid en helpen om net een stapje verder te komen. Inleven, verwonderen, spiegelen, verwoorden en van daaruit interveniëren is de manier van interactie tussen volwassen en kinderen bij “Speelplezier”.

Het primaire doel van Speelplezier is het vergroten van de kansen van kinderen op een succesvolle schoolloopbaan. Het achterliggende doel is de bevordering van de totale ontwikkeling van jonge kinderen. Spel staat centraal. Taal en spel lopen als een rode draad door het dagprogramma. Speelplezier biedt spel-taalroutines in de grote en kleine groep en concrete handvatten om spel en taal in de zone van de naaste ontwikkeling te stimuleren in kleine groepen. Het Speelplezieraanbod is thematisch. De door ieder thema lopende spel-verhaallijn zorgt voor de logische, betekenisvolle samenhang tussen de activiteiten in de diverse hoeken. Zowel in de groep "Klein”(0-2 jaar) als in de groep "Duimpje"(2-4 jaar) Naast een aanbod voor vrij spel is er een wekelijks aanbod van begeleide spelactiviteiten. Er wordt gewerkt met voor de kinderen herkenbare steeds terugkerende activiteiten, de zogenaamde spel-taalroutines in de grote en in de kleine groepjes.

VVE “Speelplezier” richt zich niet alleen op taalontwikkeling maar op meerdere ontwikkelingsgebieden tegelijk. Kinderen zijn bezig met tekenen en zingen, zij doen spelletjes, spelen buiten, luisteren naar verhalen en praten hierover met elkaar.
De volgende ontwikkelingsgebieden krijgen aandacht :

 • Taalontwikkeling: hierbij gaat het bijvoorbeeld om het vergroten van de woordenschat.
 • Beginnende rekenvaardigheid: het leren tellen, leren meten en de oriëntatie in ruimte en tijd.
 • Motorische ontwikkeling: er is aandacht voor het ontwikkelen van grove en fijne motoriek.
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling: het stimuleren van zelfstandigheid, zelfvertrouwen en het samen spelen en werken.

Kind Volg Systeem en Ouderbetrokkenheid

Een goede samenwerking met ouders

Uit het pedagogisch beleid is op te maken dat de ouders betrokken worden bij de opvoeding van hun kind vanaf het moment dat hun kind "Klein Duimpje "bezoekt. In het belang van het kind wordt er van begin af aan gewerkt aan een goede vertrouwensrelatie met de ouders en verzorgers. We vinden het belangrijk dat de groepsleiding en ouders het eens zijn over basale waarden en normen en de pedagogische aanpak. Er is dagelijks overleg over de zorg, waarbij de wensen van de ouders / verzorgers zoveel mogelijk worden gehonoreerd en de ouders altijd eindverantwoordelijk blijven voor de opvoeding van hun kind.

De Zorgroute op “Klein Duimpje”

Wat we doen Uitwisseling met ouders/verzorgers Wie zijn er bij:
Inschrijving
Intakegesprek
Wenperiode
Het intakeformulier wordt na 2/3 weken samen met u en met de mentor van uw kind ingevuld. Het gaat o.a. over wederzijdse verwachtingen/ partnerschap Directie en ouder Mentor en ouder
Communicatie Dagelijks, bij de haal/breng momenten is er een terugkoppeling en uitwisseling van ervaringen in het belang van het kind. PM en ouders/verzorgers
Ontwikkeling stimulerende activiteiten voor thuis
Thema vertel/boekentassen Roulatiesysteem/terugkoppeling.
Bij elk thema van Speelplezier is er een Thema tas of voorleestas. We werken met een roulatiesysteem zodat alle ouders regelmatig aan de beurt komen.
Pedagogisch Medewerkers/Ouders
Thema Speelplezier Vrijwel bij elk nieuw thema krijgt u een informatiebrief met tips en ideeën. Het is erg leuk om over dat thema ook thuis met uw kind bezig te zijn en daar met de Pedagogische Medewerkers over te praten. Liedjes, versjes, boekjes lezen enz. speelplezier ideeën, website, bibliotheek. PM/Ouders
Ouderhoek Als u bij ons binnenkomt, vindt u folders over allerlei zaken rondom ouderinformatie en de oudercommissie. Ook het nieuwe thema van “Speelplezier” hangt daar. Brieven, informatie, folders enz. Ouders
Tevredenheidonderzoek 1 x per jaar krijgt u de gelegenheid om dit in te vullen. De uitslag leest u in de nieuwsbrieven. Directie/Ouders
Participatie VVE activiteiten in KDV
Oudercommissie De vergaderingen zijn 4 keer per jaar. U krijgt daar de notulen van. U bent van harte welkom om zich aan te sluiten. Ouders/Directie
Ouderavonden/info 1 of 2 keer per jaar. Thema bijeenkomst O.C. /PM/Ouders
Inloop U kunt natuurlijk een keertje komen kijken wat er zoal in het KDV gebeurd. U kunt een afspraak maken met de Pedagogische Medewerker. PM/Ouders
Haal en breng momenten Overdracht van de kinderen. Opvoedingstips/site. Hulp bieden/inschakelen. We houden rekening met de thuistaal. PM/Ouders
Informatie ouders over de ontwikkeling van hun kind: Groeiklapper ”Klein Duimpje”
0-2 jaar: Kind schriftje bij de baby’s Daglijst voor de dreumesen Elk half jaar maakt de mentor de Groeiklapper ”Klein Duimpje” met een leeftijdsgebonden observatie van uw kind. U krijgt die mee naar huis en we maken een afspraak om er samen over te praten. Tussentijdse gesprekken kunnen natuurlijk altijd Mentor en ouders
2-4 jaar: Speelplezier kind-volgsysteem CITO analyse Vanaf 2 jaar wordt deze Groeiklapper ”Klein Duimpje” aangevuld met een kind volgsysteem, leeftijdsgebonden en gerichte observaties. Wij zijn bezig met Opbrengstgericht werken (OGW) We hebben halfjaarlijks/tussentijdse gesprekken en wanneer nodig overleg met externe instanties. Mentor en ouders
Externe samenwerking
Wijkverpleegkundige Jeugd Gezondheidszorg Om de 8 weken komt de wijkverpleegkundige op “Klein Duimpje” en we bespreken de kinderen. Natuurlijk stellen we u hiervan op de hoogte wanneer nodig. PM/Verslag ouder wanneer nodig
Logopedie 3 jarigen Elk halfjaar komt de logopedist van O2, voor een observatie van alle peuters. Wanneer logopedie nodig is wordt u uitgenodigd voor een gesprek. O2-PM en ouders wanneer nodig
De doorgaande lijn naar de basisschool
Overdrachtsformulier Wanneer uw kind 4 jaar wordt heeft u met ons een exitgesprek, we vullen samen het overdrachtsformulier in. Exitgesprek met Groeiklapper Mentor/Ouders
Warme overdracht Om de overgang naar de basisschool zo goed mogelijk te laten verlopen heeft de mentor contact met de desbetreffende basisschool. Leerkracht Groep1 /Mentor